Where to find stufflinks

European Union27 member states


President of the European Commission: Ursula von der Leyen 2019– )

Presiden of the European Council: Charles Michel (2019– )

President of the European Parliament: David Maria Sassoli (2019– )